O nama

JUGOSLOVENSKI INSTITUT ZA URBANIZAM I STANOVANJE nastao je daleke 1957. godine u okviru Federativne Narodne Republike Jugoslavije (FNRJ) kao savezna institucija pod nazivom Savezni zavod za urbanizam i komunalno stambena pitanja. Osnovalo ga je Savezno izvršno veće tadašnje FNRJ.

Tokom 1965. godine u vreme privredne reforme koja je sprovedena u tada Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, Zavod prelazi na samofinansiranje, a Savezno izvršno veće i dalje ima osnivačka prava koja 1970. godine prelaze na  Stalnu konferenciju gradova, kada Zavod menja ime u Jugoslovenski institut za urbanizam i stanovanje.

Da bi se uskladio sa državnom politikom koja je nalagala privatizaciju svih društvenih preduzeća u 2005. godini je i taj proces završen.

Tokom godina postojanja bilo je i uspona i padova, promena u sastavu radnog tima, osipanja kadrova i ponovnog okupljanja. Treba se potsetiti da su iz redova JUGINUSa potekli profesori univerziteta, cenjeni stručnjaci u oblasti urbanizma, planiranja, urboekonomije i saobraćaja, a iz JUGINUS-a su formirane i neke od još aktivnih urbanističkih kuća.

JUGINUSova orijentacija je na početku bila da se bavi naučnim istraživanjima, međutim, kroz vreme se pokazalo da se, radi opstanka u tržišnim uslovima privređivanja, treba okrenuti dnevnim potrebama potencijalnih investitora - a to se danas još više oseća  nego u prethodnom periodu.

Današnja orijentacija JUGINUSa i poslovna polítika jeste puna afirmacija firme u oblastima prostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja kao i u izradi specijalističkih studija za potrebe planske dokumentacije.


Naša vrata su kao i svih prethodnih godina širom otvorena za sve dobre ideje i programe.